foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thanh Bình; PGS. TS. Phan Trung Hiền (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 102Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các vấn đề lý luận quản lý nhà nước về đất đai. Qua đó, tác giả tập trung phân tích, đánh giá thực tiễn công tác quản lý nhà nước về đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn