foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thúy Kiều; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.6/ K309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thuyết về đào tạo, bồi dưỡng công chức tại khu vực công. Đánh giá thực trạng về đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, xác định kết quả đạt được, những bất cập hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đến năm 2021 và tầm nhìn đến năm 2025.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn