foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Quách Trần Hoàng Quý; PGS. TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Nguyễn Tấn Tài (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2021.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 620.115/ Qu600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sFt khả năng diệt khuPn của cFc hạt nano Ag được t4ng hợp từ d1ch chiết sinh học của lá cây Trâm 4i (Lantana camara L.) đối với Staphylococcus spp. và Propionibacteriums spp.

 

Tác giả: Nguyen Van Vui; Prof. Dr. Pakanit Kupittayanant (người hướng dẫn).

Suranaree University of Technology. Năm: 2019.

Mô tả: 185Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7/ V510. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

To investigate the effects of egg yolk and soybean lecithin in Tris-citricfructose or Tris-citric-fructose-mineral salts extender on chilled canine sperm quality; to evaluate the effects of Ocimum gratissimum leaf essential oils as a supplement in semen extender on chilled canine sperm quality; to study the effects of adding Ocimum gratissimum essential oils, vitamin E, and green tea polyphenols to semen extender on chilled and frozen canine sperm quality.

 

Tác giả: Hai Thi Thuy Luu; Professor Genoveva F. Esteban, Dr. Iain D. Green (người hướng dẫn).

Bournemouth University. Năm: 2019.

Mô tả: 241Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 577.57/ H103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

The aim of this study is to investigate the abundance and species richness of ciliated protozoa in naturaland agricultural soils, and to determine the relationship between physio-chemical soil properties and the occurrence of the species and abundance of ciliates in order to determine the usefulness of soil ciliates as bio-indicatorsof soil quality. In order to do so, investigating biodiversity of soil ciliates and analysing physical and chemical characteristics of soils in the study sites was conducted. Controlled experimental conditions were used to assess theimpact of specific contamination factors i.e., the metal copper, herbicide glyphosate and insecticide cypermethrin. In addition, the taxonomy of soil ciliate species found at study sites was investigated to identify rare and new species and to enhance the knowledge of ciliate biodiversity in soils.

Tác giả: Trần Thị Thúy Hằng; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 86Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 660.63 H116. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Phân lập, tuyển chọn và nhận diện vi khuẩn có khả năng phân hủy phenol tạo cơ sở hình thành giải pháp làm sạch phenol trong môi trường theo hướng sinh học.

Register to read more ...

Tác giả: Phạm Thị Bình Nguyên; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại Cần Thơ. Năm: 2015.

Mô tả: 100Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 579.8 Ng527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

- Xác định thành phần giống, “loài” Tảo Lam ở một số thủy vực thuộc tỉnh Trà Vinh.

- Phân tích mối quan hệ giữa thành phần “loài” và biến động về số lượng “loài”, mật độ cá thể “loài” tương ứng với các điều kiện môi trường ở từng loại thủy vực nghiên cứu.

- Xây dựng được bộ sưu tập về hình ảnh hiển vi của các “loài” Tảo Lam.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn