Tác giả: Phạm Thị Bình Nguyên; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại Cần Thơ. Năm: 2015.

Mô tả: 100Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 579.8 Ng527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

- Xác định thành phần giống, “loài” Tảo Lam ở một số thủy vực thuộc tỉnh Trà Vinh.

- Phân tích mối quan hệ giữa thành phần “loài” và biến động về số lượng “loài”, mật độ cá thể “loài” tương ứng với các điều kiện môi trường ở từng loại thủy vực nghiên cứu.

- Xây dựng được bộ sưu tập về hình ảnh hiển vi của các “loài” Tảo Lam.

Register to read more ...