foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Minh Cường; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của 8 phòng giao dịch thuộc BIDV– Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn năm 2016- 2020. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các Phòng giao dịch trực thuộc. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của 8 phòng giao dịch thuộc tại BIDV- Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Thị Mỹ Duyên; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.31/ D52. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng dịch vụ kiều hối Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ kiều hối tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Trà Vinh giai đoạn tới.

 

Tác giả: Lê Thị Phi Yến; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng đối với khách hàng cá nhân. Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Thành Phố Bạc Liêu giai đoạn 2016-2021. Đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Thành phố Bạc Liêu thời gian tới.

 

Tác giả: Đoàn Nguyên Thúy Quỳnh; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.178/ Qu609. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu và phân tích thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020. Nêu ra được những thành tựu và hạn chế trong phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng và phân tích nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất ra các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Dương Bé Thảo; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố chất lượng dịch vụ kiều hối đến sự hài lòng của khách hàng. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ kiều hối tại Vietcombank Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn