foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trầm Phước Lộc; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ L451. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ vay vốn KTSBĐ tại Agribank Chi nhánh TPTV. Từ đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ vay vốn KTSBĐ tại Agribank Chi nhánh TPTV trong thời gian tới.

Tác giả: Hồ Thị Trúc Nguyên; TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ Ng527. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay của nông hộ trồng cây ăn quả tại Agribank chi nhánh Cầu Kè, để từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của nông hộ trồng cây ăn quả tại Agribank chi nhánh Cầu Kè.

 

Tác giả: Lê Thị Thanh Hồng; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.178/ H455. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ NHĐT của KHCN tại Agribank thị xã Duyên Hải. Từ đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm tăng khả năng thu hút KHCN thông qua quyết định sử dụng dịch vụ NHĐT tại Agribank thị xã Duyên Hải.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Nh513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tăng trưởng tín dụng tại Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh

 

Tác giả: Nguyễn Phan Nhựt Huy; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.131/ H522. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến RRTD của KHCN tại Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm hạn chế RRTD của Agribank chi nhánh thành phố Trà Vinh thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn