foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thoại Luân; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ L502. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định tiếp tục SDDV E-Mobile Banking của KHCN tại Agribank Trà Vinh. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm thu hút KHCN tiếp tục SDDV E-Mobile Banking tại Agribank Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Nhăm; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Nh114. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát tình hình tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh. Nghiên cứu thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Sông Lam; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ L104. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đang sử dụng thẻ nông nghiệp tại Agribank Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ nông nghiệp tại Agribank trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lê Thị Mỹ Hảo; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ H108. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng khách hàng cá nhân TCTD tiêu dùng tại LienVietPostBank Trà Vinh, làm cơ sở đề xuất hàm ý quản trị nâng cao khả năng họ TCTD tiêu dùng tại LienVietPostBank Trà Vinh.

 

Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Hồng; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ H455. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn có mục tiêu chung là đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lí rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn