foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Loan; TS. Bùi Hữu Phước (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM. Năm: 2010

Mô tả: 77Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Búp; TS. Nguyễn Phú Son (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 83Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 368.32 B521. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ nhằm cung cấp thông tin cho các công ty bảo hiểm ở Trà Vinh về hành vi mua bảo hiểm nhân thọ của khách hàng để gia tăng doanh số bán của các công ty.

Để thực hiện được mục tiêu chung đã đề ra, đề tài tập trung giải quyết các mục tiêu cụ thể sau:

1. Phân tích thực trạng tham gia bảo hiểm của người dân Trà Vinh tại công ty bảo hiểm Bảo Việt nhân thọ tỉnh Trà Vinh.

2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

3. Đề xuất những giải pháp nhằm thu hút khách hàng cho công ty Bảo Việt nhân thọ tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Hồng Hà; PGS.TS Hoàng Đức (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM. Năm: 2008

Mô tả: 77Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Văn Vũ An; TS. Vương Quốc Duy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2013.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 A105. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Tóm tắt:

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng tham gia hụi và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ một cuộc điều tra bằng bảng câu hỏi với tổng số hộ được khảo sát là 385. Nông hộ tham gia hụi chủ yếu là huy động vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Đối với một số hộ, việc tham gia hụi không phải là để huy động vốn mà là một hình thức tiết kiệm. Hình thức hụi mà nông hộ tham gia chủ yếu là hụi tháng. Đa số nông hộ được khảo sát cho rằng hụi có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của họ. Đề tài ứng dụng mô hình Probit để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ, và sử dụng mô hình Tobit để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền đóng mỗi kỳ của nông hộ khi tham gia hụi. Kết quả ước lượng cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ là thành viên tổ vay vốn/hùn vốn, sổ hộ nghèo, hộ khẩu thường trú và lợi ích. Khi nông hộ tham gia hụi thì các biến quan điểm về rủi ro, nghề nghiệp chính của hộ, thu nhập, số thành viên và xác suất tham gia hụi ảnh hưởng đến số tiền đóng mỗi kỳ của nông hộ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn