foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thị Thu Trang; TS. Vũ Thị Thúy Nga (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của nghiên cứu là đánh giá thực tế chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội Trà Vinh, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHCSXH Trà Vinh.

 

Tác giả: Phạm Thị Thu Liễu; TS. Vũ Thị Thúy Nga (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ L309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá tình hình thực hiện quy trình tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quy trình tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Hoàng Phi; PGS. TS. Võ Xuân Vinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ph300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của Chính phủ tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Trà Vinh và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trần Văn Dũng; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ D513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả sử dụng vốn vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Cú. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay và nâng cao thu nhập kinh tế cho hộ gia đình.

Tác giả: Nguyễn Mai Thu Uyên; PGS. TS. Trần Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ U527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Tóm tắt:

- Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay của người nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè, Chi nhánh tỉnh Trà Vinh” nhằm mục tiêu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay của hộ nghèo, qua đó đưa ra hàm ý chính sách giúp hộ nghèo nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

- Đề tài sử dụng phương pháp định lượng và định tính: trình bày phương pháp phân tích số liệu tác giả sẽ phân tích tổng hợp, phân tích thống kê mô tả thông qua bảng phỏng vấn chuyên gia, phân tích hồi qui nhị phân để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay của hộ nghèo trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy rằng có 5 nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn vay là thu nhập, diện tich đất, tổng thành viên trong hộ, nghề nghiệp và phương án vay (trong đó yếu tố thu nhập có tác động mạnh nhất). Cuối cùng là dựa các kết quả phân tích để đưa ra hàm ý chính sách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của hộ nghèo trên địa bàn huyện Cầu Kè trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn