foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tạ Minh Phú; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1753/ Ph500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thuơng mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh.

- Đo lường tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thuơng mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh.

- Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thuơng mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Vinh; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71 / V312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện nhằm phân tích ảnh hưởng của việc tiếp cận tín dụng đến thu nhập của nông hộ ở tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao thu nhập thông qua việc tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng của nông hộ trên đại bàn.

 

Tác giả: Kiên Xanh; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ X107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Công thương Trà Vinh. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị RRTD trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Quốc Huy; PGS. TS. Trần Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.024/ H522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại KBNN Trà Vinh, các yếu tố ảnh hưởng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính KBNN Trà Vinh trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Thành Được; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1752/ Đ557. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của nghiên cứu là xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại để gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó đưa ra các gợi ý chính sách giúp ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và thu hút được nhiều lượng tiền gửi tiết kiệm hơn.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn