foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Minh Toàn; TS. Trương Thị Bé Hai (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.46/ T406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2016 - 2018. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi NSNN tại KBNN tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Phạm Thị Thu Hiền; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (GVHD).

Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / H305 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài này là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng vi mô của người nghèo tại chi nhánh Nhân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Trà Vinh. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao KNTC nguồn vốn TDVM của người nghèo tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Bùi Thanh Long, Dr. Suzanne Burdis (người hướng dẫn khoa học)

Griffith College Dublin. Năm: 20123.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: phòng đọc.

This study examines real situations of microfinance programs for the poor in Tra Vinh province, Vietnam. Besides, the study also analysed the impacts of microfinance operations in poverty reduction from 2010 to 2012 at Tra Vinh province. Namely, the study measured the effectiveness’s microfinance for the poor and weakness’s poverty reduction policies in Tra Vinh province. The study conducted to survey the poor’s measurements in access to microfinance sources. Therefore, the research presented recommendations about appropriate polices that can contribute practical solutions in poverty reduction through microfinance programs at Tra Vinh province, Vietnam.

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Loan; TS. Bùi Hữu Phước (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM. Năm: 2010

Mô tả: 77Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

 

Register to read more ...

Tác giả: Nguyễn Thị Búp; TS. Nguyễn Phú Son (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm: 2011

Mô tả: 83Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 368.32 B521. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ nhằm cung cấp thông tin cho các công ty bảo hiểm ở Trà Vinh về hành vi mua bảo hiểm nhân thọ của khách hàng để gia tăng doanh số bán của các công ty.

Để thực hiện được mục tiêu chung đã đề ra, đề tài tập trung giải quyết các mục tiêu cụ thể sau:

1. Phân tích thực trạng tham gia bảo hiểm của người dân Trà Vinh tại công ty bảo hiểm Bảo Việt nhân thọ tỉnh Trà Vinh.

2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.

3. Đề xuất những giải pháp nhằm thu hút khách hàng cho công ty Bảo Việt nhân thọ tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn