foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hồng Hà; PGS.TS Hoàng Đức (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM. Năm: 2008. Mô tả: 77Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thủy; PGS. TS. Nguyễn Văn Sĩ (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Kinh tế TP. HCM. Năm: 2012. Mô tả: 70Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 332.1 Th523. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về dịch vụ Ngân hàng, xác định những nhân tố tác động đến quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, chỉ ra những cơ hội, thách thức đối với quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng ở nước ta hiện nay.

Đánh giá đúng thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long trong thời gian qua, nêu lên những thành tựu đạt được, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại. Từ đó đề xuất những giải pháp có tính khả thi để phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại NHNo & PTNT VN nói chung và của NHNo & PTNT Chi nhánh Vĩnh Long nói riêng.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Vũ An; TS. Vương Quốc Duy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Cần Thơ. Năm: 2013.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 A105. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Tóm tắt:

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng tham gia hụi và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Số liệu sử dụng trong đề tài được thu thập từ một cuộc điều tra bằng bảng câu hỏi với tổng số hộ được khảo sát là 385. Nông hộ tham gia hụi chủ yếu là huy động vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. Đối với một số hộ, việc tham gia hụi không phải là để huy động vốn mà là một hình thức tiết kiệm. Hình thức hụi mà nông hộ tham gia chủ yếu là hụi tháng. Đa số nông hộ được khảo sát cho rằng hụi có ảnh hưởng tích cực đến đời sống của họ. Đề tài ứng dụng mô hình Probit để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ, và sử dụng mô hình Tobit để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền đóng mỗi kỳ của nông hộ khi tham gia hụi. Kết quả ước lượng cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia hụi của nông hộ là thành viên tổ vay vốn/hùn vốn, sổ hộ nghèo, hộ khẩu thường trú và lợi ích. Khi nông hộ tham gia hụi thì các biến quan điểm về rủi ro, nghề nghiệp chính của hộ, thu nhập, số thành viên và xác suất tham gia hụi ảnh hưởng đến số tiền đóng mỗi kỳ của nông hộ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn