foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Minh Tuyền; PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ T527. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và số tiền mua chịu VTNN của nông hộ ở tỉnh Trà Vinh, để từ đó đề ra một số hàm ý chính sách nhằm đảm bảo tín dụng thương mại dưới hình thức mua chịu VTNN vận hành an toàn xuyên suốt.

 

Tác giả: Trang Thanh Tâm; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.178/ T120. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và số tiền mua chịu VTNN của nông hộ ở tỉnh Trà Vinh, để từ đó đề ra một số hàm ý chính sách nhằm đảm bảo tín dụng thương mại dưới hình thức mua chịu VTNN vận hành an toàn xuyên suốt.

 

Tác giả: Trần Thảo Vân; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ V121. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nhằm để đề xuất các giải pháp hạn chế tỷ lệ nợ xấu các NHTMCP Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Văn Hồng; TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.46/ H458. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và thực tiễn về hoạt động kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước để xác định nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động này. Phân tích, đánh giá thực trạng về hoạt động kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Thạnh Phú, Bến Tre để thấy các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Thạnh Phú trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Thuận; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 51Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ Th502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố và định lượng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu tốc độ TTTD của các ngân hàng thương mại, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy TTTD ổn định và an toàn cho hệ thống các NHTM Việt Nam hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn