foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Chí Công; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ C455. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển tín dụng phục vụ phát triển NNNT tại Agribank Chi nhánh huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân; TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ X502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định sử dụng dịch vụ EMB của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Trà Vinh, từ đó đƣa ra các hàm ý nhằm giúp phát triển dịch vụ EMB tốt hơn và gia tăng khả năng quyết định lựa chọn dịch vụ EMB của Agribank chi nhánh Trà Vinh đối với khách hàng cá nhân tại tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh thu hút gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Văn Đấu; TS. Lê Tấn Phước (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/ Đ125. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành (LTT) của khách hàng cá nhân (KHCN) gửi tiền tiết kiệm tại Agribank Càng Long, từ đó đề xuất hàm ý chính sách để KHCN trung thành, gắn bó với ngân hàng này.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Tuyền; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.024/ T527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến LTT của KHCN gửi tiền tiết kiệm tai BIDV Trà Vinh. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến LTT của KHCN gửi tiền tiết kiệm BIDV Trà Vinh. Đề xuất hàm ý chính sách về các nhân tố ảnh hưởng đến LTT của KHCN gửi tiền tiết kiệm tại BIDV Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn