foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hương; TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ CVTDCN tại NHNo Cầu Kè. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ CVTDCN. Đề xuất hàm ý quản trị giúp cho nhà quản lý nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ CVTDCN trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Thị Ái Duyên; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ D527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của Doanh nghiệp nhỏ và vừa, và nêu ra các hàm ý chính sách làm gia tăng khả năng tiếp cận tín dụng của DNNVV, góp phần tăng trưởng dư nợ tại Agribank Bạc Liêu.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Trung; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận RRTD đối với hộ nghèo. Phân tích thực trạng RRTD đối với hộ nghèo tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 -2020. Đề xuất các giải pháp góp phần hạn chế RRTD đối với hộ nghèo tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Tín; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ T311. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Đông Hải Bạc Liêu. Thông qua đó, đề xuất các hàm ý chính sách để nâng cao khả năng trả nợ vay vốn của khách hàng cá nhân góp phần hạn chế rủi ro cho Ngân hàng.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Diệu; PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ D309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến KNTC chương trình TDVM của hộ nghèo người dân tộc Khmer, qua đó đề ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao KNTC chương trình TDVM của hộ nghèo người dân tộc Khmer tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn