foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lý Quốc Toàn; GVC. TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ T406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài nghiên cứu là: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tín dụng tại Agribank Chi nhánh thị xã Giá Rai Bạc Liêu, từ đó đề xuất các hàm ý quản trị để nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ tín dụng tại Agribank Chi nhánh thị xã Giá Rai Bạc Liêu.

 

Tác giả: Mai Trương Yến; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tín dụng tại Agribank Chi nhánh Thành phố Trà Vinh, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tín dụng khách hàng cá nhân trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nông Thị Ngọc Diễm; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ D304. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bạc Liêu. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng sản phẩm này thời gian tới.

Tác giả: Huỳnh Minh Cường; TS. Phạm Quốc Việt (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ C561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của 8 phòng giao dịch thuộc BIDV– Chi nhánh Trà Vinh giai đoạn năm 2016- 2020. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các Phòng giao dịch trực thuộc. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của 8 phòng giao dịch thuộc tại BIDV- Chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Thị Mỹ Duyên; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.31/ D52. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng dịch vụ kiều hối Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ kiều hối tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Trà Vinh giai đoạn tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn