Tác giả: Huỳnh Phan Kiều Ngân; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiếp nhận vốn vay của các QTDND tại Ngân hàng Hợp tác - CN Trà Vinh. Đề xuất hàm ý chính sách nâng cao khả năng tiếp nhận vốn vay của các QTDND tại Ngân hàng Hợp tác - CN Trà Vinh trong thời gian tới.