Tác giả: Nguyễn Thái Mỹ Anh; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ A107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các QTDND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các QTDND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.