Tác giả: Huỳnh Khả Ái; PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ A103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nhận lương hưu qua TKNH của người hưởng. Từ đó đề xuất những gợi ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng phương thức chi trả lương hưu qua TKNH nói riêng và chi trả lương hưu nói chung.