Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hằng; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.46/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã, qua hệ thống KBNN Trà Vinh trong giai đoạn 2014 - 2018. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NS xã qua KBNN nói chung và qua hệ thống KBNN Trà Vinh nói riêng.