Tác giả: Trầm Thị Thúy Kiều; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ K309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá tác động của văn hóa tổ chức đến hiệu quả làm việc tại ngân hàng nông nghiệp nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.