Tác giả: Trần Thị Huỳnh Nga; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4/ Ng100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết để xác định các nhân tố ảnh hưởng và quy trình quản lý chi NSNN cho Giáo dục. Phân tích, đánh giá thực trạng để thấy những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong quản lý chi NSNN cho Giáo dục tại huyện Châu Thành thời gian qua. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN cho Giáo dục tại Huyện Châu Thành trong thời gian tới.