Tác giả: Phạm Nguyễn Vân Vi; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ V300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lượng vốn vay ngân hàng của các DNNVV tại tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm giúp các DNNVV có thể tiếp cận được lượng vốn vay ngân hàng thuận lợi hơn.