Tác giả: Nguyễn Minh Cần; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ C121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại VietinBank Trà Vinh thời gian qua. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại VietinBank Trà Vinh thời gian qua. Đề xuất hàm ý chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm đáp ứng sự hài lòng của khách hàng tại VietinBank Trà Vinh thời gian tới.