Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ngân; PGS. TS. Trần Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.46/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý rủi ro trong kiểm soát chi NSNN qua KBNN Trà Vinh. Đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN Trà Vinh, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi.