Tác giả: Nguyễn Minh Trung; PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng phi chính thức của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, để từ đó có những hàm ý chính sách nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của tín dụng phi chính thức đến nông hộ.