Tác giả: Nguyễn Văn Hưởng; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.742/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng nông nghiệp, nông thôn của nông hộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh tỉnh Trà Vinh (gọi tắt là Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh) và đề xuất hàm ý chính sách nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của nông hộ tại ngân hàng này trong thời gian tới.