Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhi, PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.742/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ Khmer nghèo ở tỉnh Trà Vinh, từ đó đưa đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của hộ Khmer nghèo ở tỉnh Trà Vinh.