Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thảo, PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân về sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh số 01 Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nâng cao sự hài lòng và chất lượng dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trong giai đoạn tới.