Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thư, TS. Lê Tấn Phước.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.3/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác đinh các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay của nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các gợi ý về chính sách để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho nông hộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.