Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thảo, TS. Lại Tiến Dĩnh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thẻ tại Agribank Chi nhánh Thành phố Trà Vinh. Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ tại chi nhánh thời gian tới.