Tác giả: Dương Văn Út; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ U522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chương trình cho vay giải quyết việc làm tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận chương trình cho vay GQVL tại NHCSXH tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.