Tác giả: Lê Quang Trung; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay chính thức của hộ nông dân tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các hàm ý chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay chính thức của hộ nông dân tại huyện trong thời gian tới