foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

                                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2021


 
DANH SÁCH SÁNG KIẾN
ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN CẤP ĐƠN VỊ TRUNG TÂM HỌC LIỆU CÔNG NHẬN
NĂM HỌC 2020 - 2021
 

 

 

 GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 Lê Văn Phol

 

Mỗi tuần một quyển sách


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn