Tác giả: Nguyễn Văn Út Thật; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.4089/ Th124. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh. Khảo sát tình hình nhiễm vi sinh vật trên thịt heo tươi và môi trường lò mổ, tại chợ thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành. Khảo sát chất lượng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý của hai cơ sở giết mổ.