Tác giả: Trần Thị Kim Chi; PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.3/ Ch300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các chỉ tiêu sinh lý thông thường (thân nhiệt, tần số tim đập, tần số hô hấp) của dê Bách Thảo trong tình trạng khỏe mạnh ở các thời điểm 2, 4, 6, 8, 10, 12 tháng tuổi. Xác định các chỉ tiêu sinh lý máu của dê Bách Thảo trong tình trạng khỏe mạnh ở các thời điểm 2, 4, 6, 8, 10, 12 tháng tuổi. Xác định một số chỉ tiêu sinh hóa máu của dê Bách Thảo trong tình trạng khỏe mạnh ở các thời điểm 2, 4, 6, 8, 10, 12 tháng tuổi.