foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Vũ Văn San.

Nhà xuất bản Bưu Điện. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 274Tr, kích thước: 19 x 27cm. Số định danh: 621.382 / S105. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu. Chương 1: Sợi và cáp quang. Chương 3: Thiết bị phát quang. Chương 4: Thiết bị thu quang. Chương 5: Thiết kế hệ thống thông tin quang. Chương 6: Hệ thống thông tin quang Coherent.

Phụ lục A: Decibel.

Phụ lục B: Cấu trúc ghép kênh SDH.

Phụ lục C: Hàm Bessel

Thuật ngữ viết tắt

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Eric L. Stewart.

Nhà xuất bản Pearson Education, Inc. Năm: 2009.

Mô tả: 559Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm.

 

Nội dung:

Part I: Network Security Architecture. Part II: Perimeter Security. Part III: Augmenting Depth of Defense. Part IV: Security Inside the Perimeter. Part V: Practice Exams and Answers. Part VI: Appendixes.

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP. HCM.

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2009.

Mô tả: 448Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Số định danh: 005.73 H407. Vị trí: Kho sách 1, Phòng đọc.

Mục lục:

Chương 1: Thuật toán – thuật giải

I. Khái niệm thuật toán – thuật giải. II. Thuật giải Heuristic. III. Các phương pháp tìm kiếm Heuristic.

Chương 2: Biểu diễn tri thức

I. Mở đầu. II. Thông tin, dữ liệu và tri thức. III. Thuật toán – Một phương pháp biễu diễn tri thức. IV. Làm quen với cách giải quyết vấn đề bằng cách chuyển giao tri thức cho máy tính. V. Logic mệnh đề. VI. Logic vị từ. VII. Một số thuật giải liên quan đến logic mệnh đề. VIII. Biểu diễn tri thức sử dụng luật dẫn xuất. IX. Biểu diễn tri thức sử dụng mạng ngữ nghĩa. X. Biểu diễn tri thức bằng Frame. XI Biểu diễn tri thức bằng Script. XII. Phối hợp nhiều cách biễu diễn tri thức.

Chương 3: Mở đầu về máy học

I. Thế nào là máy học? II. Học bằng cách xây dựng cây định danh.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Trà Linh (biên soạn).

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2008.

Mô tả: 213Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Số định danh: 005.74 L312. Vị trí: Kho sách 1, Phòng đọc.

Mục lục:

Chương 1: Tổng quan về Oracle. Chương 2: Công cụ SQL*Plus. Chương 3: Ngôn ngữ SQL. Chương 4: Lập trình PL/SQL. Chương 5: Kiến trúc Oracle DBMS.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Ngô Trung Việt (biên soạn).

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm XB: 2008.

Mô tả: 196Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm.

Số định danh: 658.05 V308. Vị trí: Kho sách 3, Phòng đọc.

Mục lục:

1. Giới thiệu: Tại sao quản lí dự án? 2. Phương pháp luận quản lí dụ án truyến thống so với phương pháp luận quản lí dự án thực hành. 3. Phương pháp luận quản lí dự án thực hành. 4. Quyền lãnh đạo dự án. 5. Định nghĩa dự án. 6. Lập kế hoạch dự án

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn