foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Ngô Trung Việt (biên soạn).

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2001.

Mô tả: 408Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Mục lục:

Phần 1: Nền tảng tổ chức của hệ thông tin. Phần 2: Nền tảng kỹ thuật của hệ thông tin. Phần 3: Xây dựng hệ thống thông tin.

Phụ lục A: Phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc.

Phụ lục B: Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML)

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Thạc Bình Cường.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2004.

Mô tả: 227Tr, kích thước: 16 x 24cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Đại cương về hệ thống thông tin quản lý. Chương 2: Các công cụ diễn tả xử lý. Chương 3: Các phương tiện và mô hình diễn tả dữ liệu. Chương 4: Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án. Chương 5: Phân tích hệ thống về xử lý. Chương 6: Phân tích hệ thống về dữ liệu. Chương 7: Thiết kế tổng thể và thiết kế giao diện. Chương 8: Thiết kế các kiểm soát . Chương 9: Thiết kế các file dữ liệu. Chương 10: Thiết kế chương trình. Chương 11: Lập trình - Chảy thử - Bảo trì.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: KathySierra, Bert Bates.

Nhà xuất bản: O'Reilly Media. Năm XB: 2005.

Mô tả: 688Tr, kích thước: . Số định danh:

Mục lục:

1/ Breaking the Surface. 2/ A Trip to Objectville. 3/ Know Your Variables. Phần 4/ How Objects Behave. 5/ Extra-Strength Methods. 6/ Using the Java Library. 7/ Better Living in Objectville. 8/ Serious Polymorphism. 9/ Life and Death of an Object. 10/ Numbers Matter. 11/ Risky Behavior. 12/ A Very Graphic Story. 13/ Work on your Swing. 14/ Saving Objects. 15/ Make a Connection. 16/ Data Structures. 17/ Release Your Code. 18/ Distributed Computing

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Zigurd Mednieks, Laird Dornin, G. Blake Meike, Masumi Nakamura.

Nhà xuất bản:O'Reilly Media. Năm XB: 2011.

Mô tả: 482Tr, kích thước: . Số định danh:

Mục lục:

Phần 1: Tools and Basics. Phần 2: About the Android Framework. Phần 3: A Skeleton Application for Android. Phần 4: Advanced Topics

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Đoàn Văn Ban.

Nhà xuất bản: Khoa học Kỹ thuật. Năm XB: 2005.

Mô tả: 305Tr, kích thước: 19 x 27 cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng. Chương 2: Giới thiệu về lập trình với Java. Chương 3: Các thành phần cơ sở của Java. Chương 4: Lớp và các thành phần của lớp các đối tượng. Chương 5: Các lệnh điều khiển dòng thực hiện và xử lý ngoại lệ. Chương 6: Các lớp cơ sở và cấu trúc dữ liệu. Chương 7: Lập trình ứng dụng Applet và Awt. Chương 8: Các luồng vào/ra và các tệp dữ liệu. Chương 9: Kế nối các cơ sở dữ liệu với JDBC và lập trình trên mạng. Chương 10: Lập trình với các thành phần Swing

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn