foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Vân Hoa.

NXB: Chính trị Quốc gia Sự thật. Năm: 2018.

Mô tả: 359Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 338.09597/ H401. Vị trí: Kho Quốc văn 1

Nội dung:

Chương 1: Sự ra đời của cách mạng công nghiệp 4.0. Chương 2: Các xu hướng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0. Chương 3: Kế hoạch hành động của một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đối với cách mạng công nghiệp 4.0 và một số lưu ý đối với Việt Nam. Chương 4: Thực trạng của Việt Nam trong việc đáp ứng yêu cầu của CMCN4.0. Chương 5: Một số đề xuất, giải pháp nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức của CMCN4.0

 

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Trọng Thọ.

Nhà xuất bản Giáo dục. Năm: 2007.

Mô tả: 255Tr. Kích thước: 19 x 26,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Công nghệ giáo dục. Chương 2: Công cụ dạy - học. Chương 3: Minh họa động. Chương 4: Thí nghiệm hóa học và máy tính. Chương 4: Kiểm tra và đánh giá. Chương 6: Khả năng phát triển ứng dụng công nghệ giáo dục.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phạm Công Ngô.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm XB: 2010.

Mô tả: 239Tr. Kích thước: 16 x 24cm.

Nội dung:

Chương 1: Các nét cơ bản của C#. Chương 2: Xuất nhập dữ liệu. Chương 3: Các lệnh điều khiển. Chương 4: Phương thức (Method). Chương 5: Lớp trong lập trình hướng đối tượng C# (Class). Chương 6: Tính thừa kế trong C# (Inheritance). Chương 7: Tính đa dạng (Polymorphism). Chương 8: Files. Chương 9: Chuỗi ký tự (String). Chương 10: Multithreading (đa luồng). Chương 11: Lập trình Windows với C#. Chương 12: Đồ họa trong Windows. Chương 13: Lập trình cơ sở dữ liệu

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Hồng Thái (chủ biên).

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2008. Mô tả: 260Tr. Kích thước: 19 x 27cm.

 

Nội dung:

Chương 1: VB & VBA - Ngôn ngữ lập trình tự động hóa thiết kế trong môi trường trong môi trường Acad. Chương 2: Tổng quan về VBA trong môi trường Cad. Chương 3: Toán tử và biểu thức . Chương 4: Cấu trúc chương trình. Chương 5: Quản lý môi trường Cad. Chương 6: Vẽ các đối tượng cơ bản trong môi trường Cad. Chương 7: Hiệu chỉnh các đối tượng. Chương 8: Hình cắt mặt cắt. Chương 9: Lớp và các thuộc tính của lớp. Chương 10: Phát triển ứng dụng với VBA. Chương 11: Ghi kích thước và dung sai. Chương 12: Làm việc với đối tượng Block. Chương 13: Thiết kế mô hình ba chiều. Chương 14: Vẽ các biên dạng phức tạp trong Cad.

Phụ lục: Bảng tra cứu

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Phan Thanh Long (chủ biên), TS. Lê Tràng Định.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 182Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Giáo dục là một hiện tượng xã hội. Chương 2: Giáo dục học là một khoa học. Chương 3: Giáo dục và sự phát triển cá nhân. Chương 3: Giáo dục và sự phát triển xã hội. Chương 5: Mục đích, tính chất và nguyên lý giáo dục. Chương 6: Hệ thống giáo dục quốc dân.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn