Năm 2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Với tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, Trường Đại học Trà Vinh nên làm gì để tổ chức Ngày Sách Việt Nam phù hợp?

Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh đang hướng đến việc nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng ham mê đọc sách, ý thức học tập của toàn cộng đồng, đặc biệt là sinh viên Trường Đại học Trà Vinh góp phần xây dựng một xã hội học tập bền vững suốt đời.

Thực hiện công văn số 1230/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 09 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục

Trên tinh thần thực hiện cách ly nhằm phòng, chống dịch Covid–19 bảo vệ sức khỏe cho mọi người; Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 bằng hình thức trực tuyến với các nội dung sau:

1. Tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 thông qua trang tin điện tửfacebook của Trung tâm Học liệu.

2. Tổ chức trao tặng sách cho các đơn vị liên kết, các trường THCS, THPT trong và ngoài Tỉnh.

3. Hướng dẫn về kỹ năng đọc, kỹ năng chọn sách, phương pháp đọc, lợi ích của việc đọc sách thông qua các bài viết đăng trên Fanpage.

4. Các hoạt động văn hóa đọc thông qua video clip và bài viết.

5. Hướng dẫn kỹ năng tra tìm tài liệu trực tuyến.

6. Chia sẻ các nguồn tài nguyên nước ngoài trực tuyến, miễn phí đến Bạn đọc.

7. Đặc biệt, tổ chức Hội thi Đại sứ Văn hóa đọc Theo Công văn số 426/BVHTTDL-TV ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc hướng dẫn cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020; thời gian tổ chức được kéo dài đến 10/7/2020.

Với các cách làm trên, Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm nay được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

 Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.