foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Hồ Sĩ Quý, GS. TS. Phạm Văn Đức (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Năm XB: 2022. Mô tả: 227Tr. Kích thước: 14,5 x 20,5cm. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khái luận về triết học. Chương 2. Triết học Mác - Lênin. Chương 3. Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học. Chương 4. Vai trò của khoa học và công nghệ trong sự phát triển xã hội.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn