foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Văn Vàng, Trương Thị Lệ, Nguyễn Thị Trà My.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Bài 2. Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Bài 3. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Bài 4. Phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bài 5. Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác. Bài 6. An toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Bài 7. An ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Đình Thi, Thạch Thanh Tiền, Phan Minh Đậm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 143Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học. Bài 2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc. Bài 3. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài 4. Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài 5. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Bài 6. Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bài 7. Những vấn đề cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam. Bài 8. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bài 9. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng. Bài 10. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bài 11. Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật trật tự, an toàn xã hội.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn