foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thanh Tuấn. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 98Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 133.4 T502. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Luận văn đặt vấn đề nghiên cứu bùa, ngải của người Khmer Nam Bộ với mục đích khảo sát, tìm hiểu kĩ hơn, để hiểu rõ hơn bản chất vấn đề bùa, ngải - một loại hình sinh hoạt mang tính chất ma thuật còn tồn tại trong một bộ phận người Khmer Nam bộ. Việc khảo sát một cách khách quan, tuân theo những thao tác khoa học phù hợp sẽ tiếp cận được bản chất vấn đề bùa, ngải, lý giải cắt nghĩa nguồn gốc bùa ngải, những người hành nghề và người phụ thuộc vào bùa ngải, chỉ ra những mặt nào đó có ích lợi trong cuộc sống nhưng cũng nêu lên không ít hiện tượng mê tín dị đoan, gây tác hại cho cuộc sống con người...

Để đạt được mục đích nghiên cứu vừa nêu, luận văn đặt ra những nhiệm vụ cơ bản sau:

Sơ bộ tìm hiểu cơ sở lý thuyết về vấn đề bùa ngải qua ý kiến của các nhà nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam.

Miêu thuật một số hình thức bùa ngải của người Khmer Nam bộ, tiến hành điều tra xã hội học, phỏng vấn nhóm thông qua các vị sư, các vị Achar, các thầy bùa người Khmer và một số lượng nhất định người dân ở Nam bộ.

Bước đầu so sánh các hình thức bùa ngải của người Khmer Nam bộ với bùa ngải của các dân tộc khác như: Người Chăm, người Kinh và người Hoa.

Nghiên cứu các hình thức bùa ngải của người Khmer Nam bộ trong quá khứ; thực trạng và những biến đổi các hình thức bùa ngải của người Khmer Nam bộ trong giai đoạn hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Võ Hải Minh. PGS. TS. Phan Thị Thu Hiền (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 129Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Từ cơ sở lịch sử vấn đề, đề tài “ Văn hóa ẩm thực của người Khmer Nam Bộ” có mục đích sẽ hệ thống hóa nguồn văn hóa ẩm thực mang tính phổ quát của người Khmer nói chung và xác định những giá trị văn hóa đã trở thành quy luật nội tại thúc đẩy sự vận động và phát triển của đề tài, trong hiện thực, cụ thể, sinh động, mang tính đặc thù [trường hợp ở tỉnh Vĩnh Long]. Qua đó, góp phần làm rõ tính tất yếu của quá trình giao lưu văn hóa cũng như nét đặc trưng còn giữ lại, không thể hòa lẫn, vì “Văn hóa là thẻ căn cước” của từng tộc người.

Do vậy, luận văn này phải đạt ba nhiệm vụ cơ bản:

Một là, tổng hợp các nguồn có liên quan đến văn hóa ẩm thực của người Khmer hiện đã được nghiên cứu bằng văn bản, sách, báo... Bên cạnh đó, việc tiến hành điền dã, sưu tầm từ thực tế ở một số địa phương cũng là điều bắt buộc để có cơ sở đối chiếu, so sánh.

Hai là, tiến hành phân tích, đánh giá toàn bộ tư liệu có được để tìm ra đặc điểm cơ bản nhất của văn hóa ẩm thực Khmer Nam Bộ cũng như những nét độc đáo của nó đặt trong bối cảnh văn hóa và môi trường sống.

Ba là, khảo sát trong đời sống thực tiễn để tìm hiểu tác động qua lại giữa nó với với hoạt động tinh thần của người Khmer Nam Bộ nói chung và người Khmer Vĩnh Long nói riêng. Từ đó, có thể hiểu thêm những tương đồng, dị biệt, những biến đổi trong đời sống hiện tại của văn hóa ẩm thực của người Khmer trong hệ thống văn hóa Khmer.

Như vậy, có thể nói mục tiêu của luận văn hướng tới không chỉ là biểu hiện về hình thức của đề tài mà còn tập trung chú ý đời sống đích thực của văn hóa ẩm thực của người Khmer trong lĩnh vực hoạt động tinh thần của người Khmer Nam Bộ nói chung và người Khmer Vĩnh Long nói riêng. Để có phương hướng góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt nam, trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Register to read more ...

Tác giả: Trang Ngọc Tường Vi. PGS. TS. Phan Thị Thu Hiền (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 135Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 392.5095977 V300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Từ góc nhìn văn hóa học, mục đích của luận văn là nghiên cứu “Phong tục cưới hỏi trong văn hóa người Khmer Nam Bộ (trường hợp thành phố Trà Vinh)” như một hệ thống, chúng tôi muốn nhận thức về nét đẹp văn hoá trong những lễ nghi này, những nguyên nhân ảnh hưởng đến các phong tục cưới hỏi của người Khmer trong quá trình giao lưu tiếp xúc văn hóa giữa các tộc người Việt, Khmer, Hoa trong vùng, quá trình đô thị hóa.. .

Qua đó, không chỉ cho ta hiểu về sắc thái văn hoá tộc người, cũng như ý nghĩa xã hội, giá trị đạo đức nhân văn của những lễ nghi này mà còn cho thấy những mối liên hệ giữa tôn giáo với cuộc sống của người Khmer Trà Vinh thể hiện rõ trong đời sống văn hóa tinh thần của họ.

Với phương châm đi tìm cái đẹp, cái hay trong văn hoá truyền thống đặc sắc để từ đó nêu lên một số nhận xét, ý kiến về việc giữ gìn và phát triển những nét đẹp trong đời sống văn hoá người Khmer qua phong tục cưới hỏi, khắc phục những hủ tục.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Thanh Tâm. PGS. TS. NSND. Lê Ngọc Canh (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 100Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 792.0959786 T120. Vị trí: Phòng đọc.

Nhiệm vụ nghiên cứu

Công trình nghiên cứu cố gắng làm rõ các vấn đề về sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh, như:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn của sân khấu Dù kê; sự hình thành và phát triển sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh

- Nghiên cứu những thành tố đặc trưng, đặc điểm nổi bậc trong nghệ thuật sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh.

- Nghiên cứu các giá trị văn hóa, giá trị xã hội, giá trị nghệ thuật và giá trị thẩm mĩ của sân khấu Dù kê.

- Nghiên cứu thực trạng sân khấu Dù kê và đề xuất những giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh phù hợp theo sự phát triển chung của nền nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp cả nước.

- Giả thuyết nghiên cứu: Trong những năm qua, sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh có những bước phát triển nhất định. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách nên sân khấu Dù kê rất khó phát triển một cách bền vững, nhất là các đoàn nghệ thuật Dù kê không chuyên rất có nguy cơ bị bị mai một. Nếu áp dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ các giải pháp khoa học và có tính khả thi được đề xuất trong luận văn, thì tin rằng nghệ thuật sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh sẽ được bảo tồn và phát triển ổn định và bền vững, đưa nghệ thuật sân khấu Dù kê tỉnh Trà Vinh từng bước hội nhập với khu vực và thế giới.

Register to read more ...

Tác giả: Trần Anh Duy. TS. Nguyễn Văn Hiệu (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 93Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 784.2 D523. Vị trí: Phòng đọc.

Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu:

Việc đầu tiên của việc làm đề tài là phải tìm các tài liệu có liên quan, từ các nguồn tư liệu về lịch sử, văn hóa dân gian, dân tộc, tôn giáo... như vậy cần vận dụng thuyết tiếp cận liên ngành để tổng hợp các nguồn tư liệu.

Khi ta nghiên cứu về dàn nhạc Ngũ âm tại Trà Vin, thì cần phải so sánh về xuất xứ các loại nhạc cụ của dàn nhạc của các tộc người khác và sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa các tộc người trong khu vực.

Sử dụng phương pháp điền dã, đến địa phương nơi các nghệ nhân làm nên các nhạc cụ ngũ âm; phỏng vấn sâu, phỏng vấn tập trung nghệ nhân là những người am hiểu nhiều nhất về văn hóa và ảnh hưởng của nhạc Ngũ âm trong đời sống của họ. Quan sát tham dự các hoạt động lễ hội, tết tại các chùa và tại nhà của người Khmer để tìm hiểu thực tế.

Dùng phương pháp hệ thống, tổng hợp lại các nguồn tài liệu đã thu thập.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.