foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Rương; TS. Nguyễn Thị Kiều Tiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786 / R561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài “Diễn xướng múa, hát trong đám cưới của người Khmer tỉnh Trà Vinh” được thực hiện nhằm mục đích hệ thống lại các bài múa, hát được diễn xướng trong đám cưới của người Khmer TV. Từ dữ liệu trên, chúng tôi sẽ phân tích để xác định những giá trị đặc trưng còn bảo lưu từ truyền thống cũng như những biến đổi do sự giản lược, sự giao lưu tiếp biến văn hóa giữa các tộc người của nghệ thuật diễn xướng trong đám cưới của người Khmer Trà Vinh trong xã hội hiện nay. Qua đó, luận văn nhận diện các giá trị đặc trưng của lễ cưới Khmer Trà Vinh. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa xã hội của nghệ thuật diễn xướng trong lễ cưới của người Khmer Trà Vinh.

 

Tác giả: Trần Thị Mãi; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 028.90959786 / M103  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng văn hóa đọc của thiếu nhi Thư viện tỉnh Trà Vinh, tìm ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc đọc có hiệu quả của thiếu nhi tại Thư viện tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Vận dụng những quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng để nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về Văn hóa và văn hóa đọc. Những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc của thiếu nhi;

- Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng văn hóa đọc của thiếu nhitại Thư viện tỉnh Trà Vinh. Trong đó nêu lên những thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục cũng như phân tích các nguyên nhân hạn chế trong việc phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi Thư viện tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Thư viện tỉnh Trà Vinh để tổ chức tốt các hoạt động, xây dựng các mô hình phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vững.

 

Tác giả: Võ Văn Phát; TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.850959787 / Ph110. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn góp phần làm rõ những vấn đề lý luận chung về gia đình, văn hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa và phong trào xây dựng gia đình văn hoá. Nhận định và đánh giá các mặt của văn hóa gia đình, vai trò, sức ảnh hưởng của văn hóa gia đình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở huyện Tam Bình trong thời gian qua. Đồng thời tìm sự tương tác giữa phong trào xây dựng gia đình văn hóa với văn hóa gia đình của huyện, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp nhằm duy trì, phát huy những giá trị trong gia đình truyền thống, xây dựng những giá trị mới trong văn hóa gia đình phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.

 

Tác giả: Kiều Thị Bé Trang; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Cung cấp nguồn tư liệu mới về hoạt động mưu sinh và việc bảo tồn các giá trị văn hóa thông qua hoạt động mưu sinh. Xác định những vấn đề đặt ra cho hoạt động mưu sinh của cư dân Thị trấn Trà Ôn trong mối quan hệ với việc bảo tồn và phát triển văn hóa. Là nguồn tư liệu quan trọng, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho cư dân Thị trấn Trà Ôn.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát những nét chính về điều kiện tự nhiên, xã hội của Thị trấn Trà Ôn để thấy được những mặt thuận lợi và khó khăn trong hoạt động mưu sinh;

- Tái hiện lại hoạt động mưu sinh để rút ra những tích cực, hạn chế đối với việc phát triển kinh tế xã hội của Thị trấn Trà Ôn;

- Thông qua hoạt động mưu sinh nhận diện văn hóa mưu sinh của cư dân Thị trấn Trà Ôn để từ đó đưa ra kiến nghị để góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương mình.

Tác giả: Trương Công Huân; TS. Phan Quốc Anh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá gia đình truyền thống và những biến đổi gia đình truyền thống cuả người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Mục tiêu cụ thể:

- Trình bày khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa gia đình đối với sự phát triển của người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận;

- Điền giã, khảo sát văn hóa gia đình truyền thống của người Raglai 9/9 xã huyện Bác Ái;

- Đi tìm nguyên nhân của sự biến đổi văn hóa gia đình của người Raglai ở huyện Bác Ái.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.