Tác giả: Lê Thúy An, TS. Nguyễn Văn Hiệu (người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn. Năm: 2012.

Mô tả: 105Tr, kích thước: 30cm.  Số định danh: 305.895932 A105. Vị trí: phòng đọc.

Về ý nghĩa khoa học, nghiên cứu yếu tố nước trong văn hóa của người Khmer ở Tây Nam Bộ góp phần nhận diện những giá trị của nước trong văn hóa của người Khmer, qua đó góp phần nhận diện bản sắc văn hóa Khmer. Về ý nghĩa thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần giới thiệu và bảo lưu những giá trị truyền thống thể hiện qua phong tục, tín ngưỡng của người Khmer. Qua đó, cung cấp những nguồn tư liệu, thông tin, cứ liệu khoa học nghiên cứu về người Khmer Tây Nam Bộ.