Tác giả: Trương Công Huân; TS. Phan Quốc Anh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 306.8509597 / H502.Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về văn hoá gia đình truyền thống và những biến đổi gia đình truyền thống cuả người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Mục tiêu cụ thể:

- Trình bày khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa gia đình đối với sự phát triển của người Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận;

- Điền giã, khảo sát văn hóa gia đình truyền thống của người Raglai 9/9 xã huyện Bác Ái;

- Đi tìm nguyên nhân của sự biến đổi văn hóa gia đình của người Raglai ở huyện Bác Ái.