Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Phương; TS. Nguyễn Thị Huệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786 / Ph561.Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nhằm tìm hiểu sự gặp gỡ, thâm nhập và học hỏi lẫn nhau giữa văn hóa hai dân tộc dẫn đến sự biến đổi, phát triển và tiến bộ văn hoá vật chất người Việt và người Hoa tại Phường 3, thành phố Trà Vinh;

- Nhằm hiểu rõ hơn sắc thái văn hóa hai dân tộc là người Việt, người Hoa thông qua sự giao lưu tiếp biến văn hóa vật chất. Ngoài ra, nó còn có mục đích hiểu rõ hơn hình thức ứng xử của người Viêt, người Hoa trước biến đổi từ môi trường tự nhiên và môi trường xã hội để tiến tới hội nhập và phát triển, nhưng không làm mất đi bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình;

- Dựa trên cơ sở trên, mục đích của nó còn đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy, gìn giữ những giá trị tốt đẹp được coi là những di sản văn hóa của người Việt và người Hoa tại Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trong việc phát huy tinh thần toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức, tư tưởng, chuẩn mực đạo đức, lối sống và xây dựng, phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tương lai được tốt hơn.