Tác giả: Kiều Thị Bé Trang; PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Cung cấp nguồn tư liệu mới về hoạt động mưu sinh và việc bảo tồn các giá trị văn hóa thông qua hoạt động mưu sinh. Xác định những vấn đề đặt ra cho hoạt động mưu sinh của cư dân Thị trấn Trà Ôn trong mối quan hệ với việc bảo tồn và phát triển văn hóa. Là nguồn tư liệu quan trọng, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho cư dân Thị trấn Trà Ôn.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát những nét chính về điều kiện tự nhiên, xã hội của Thị trấn Trà Ôn để thấy được những mặt thuận lợi và khó khăn trong hoạt động mưu sinh;

- Tái hiện lại hoạt động mưu sinh để rút ra những tích cực, hạn chế đối với việc phát triển kinh tế xã hội của Thị trấn Trà Ôn;

- Thông qua hoạt động mưu sinh nhận diện văn hóa mưu sinh của cư dân Thị trấn Trà Ôn để từ đó đưa ra kiến nghị để góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương mình.