foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Danh Nâng. PGS.TS. Phan An (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 365Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 392.0959795/ N122. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Từ cơ sở lịch sử nghiên cứu vấn đề, đề tài đi sâu nghiên cứu phong tục đi tu trong văn hoá Khmer Kiên Giang. Vì vậy, luận văn này cần phải hoàn thành ba nhiệm vụ cơ bản sau:

- Nghiên cứu những nội dung cơ bản của phong tục đi tu trong văn hóa truyền thống Khmer. Tổng hợp các nguồn tài liệu khác nhau, trong đó có tài liệu bằng tiếng Khmer liên quan đến truyền thống đi tu của người Khmer Kiên Giang, kết hợp các kết quả khảo sát xã hội học, điền dã tại địa bàn nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ giá trị thực tiễn của đề tài.

- Phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của phong tục đi tu đến đời sống văn hóa xã hội của người Khmer Kiên Giang.

- Nghiên cứu những biến đổi về truyền thống đi tu trong đời sống thực tiễn để thấy được tầm quan trọng của truyền thống đi tu trong văn hóa Khmer Kiên Giang.

Trên cơ sở đó, luận văn sẽ đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm phát huy truyền thống đi tu góp phần bảo tồn văn hóa của người Khmer Kiên Giang.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn