foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Mãi; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 028.90959786 / M103  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng văn hóa đọc của thiếu nhi Thư viện tỉnh Trà Vinh, tìm ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc đọc có hiệu quả của thiếu nhi tại Thư viện tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Vận dụng những quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng để nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về Văn hóa và văn hóa đọc. Những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa đọc của thiếu nhi;

- Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng văn hóa đọc của thiếu nhitại Thư viện tỉnh Trà Vinh. Trong đó nêu lên những thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục cũng như phân tích các nguyên nhân hạn chế trong việc phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi Thư viện tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Thư viện tỉnh Trà Vinh để tổ chức tốt các hoạt động, xây dựng các mô hình phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vững.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.