foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Trang. PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 185Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 306.6/ Tr106 . Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu Sự du nhập và ảnh hưởng của đạo Tin Lành trong đời sống văn hóa của người Khmer ở Trà Vinh nhằm cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa, quản lý tôn giáo của nhà nước trong cộng đồng người Khmer nói riêng, trong tỉnh Trà Vinh nói chung.

Để thực hiện được mục đích trên, đề tài cần tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau:

- Làm rõ nội dung căn bản của giáo lý đạo Tin Lành, quá trình du nhập của Tin Lành vào Việt Nam, Trà Vinh và dân tộc Khmer ở Trà Vinh.

- Tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của đạo Tin Lành trong cộng đồng Khmer ở Trà Vinh.

- Chỉ ra những tác động tích cực và tiêu cực của đạo Tin Lành đối với đời sống văn hóa của người Khmer Trà Vinh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của đạo Tin Lành đối với đời sống văn hóa của người Khmer Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn